<% 'Dim Action,Id Action = Trim(Request.QueryString("Action")) ID = Trim(Request.QueryString("ID")) Action = Replace(Action," ","") ID = Replace(ID," ","") Sql = "Select Picture,Hits From "&Action&" Where id="&ID Rs.Open Sql,Conn,1,2 Rs("Hits") = Rs("Hits") + 1 Rs.Update Rs.Close CloseConn() %> 油耗计算工具V1.4 北京亚美人造石加工厂-杜邦蒙特利米兰石 杜邦可丽耐 杜邦人造石台面资料下载
 
资料名称 油耗计算工具V1.4
更新时间 2009-4-18 18:53:03
下载地址 点击下载
资料说明 Oil油耗计算工具V1.4 绿色版是一款油耗计算工具,可以生成计算报告。现在的原油拚命地飞涨,是不是很及时的软件?